Statuten

 

In 1990 is het gilde informeel opgericht; Alie was de initiatiefnemer. In 1995 werd het gilde notarieel vastgelegd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 26616. Nico heeft in die tijd al het vele, voorbereidende werk gedaan. 

De statuten bevatten 20 artikelen.

1. Naam en zetel   

2. Doel   

3. Duur

4. Lidmaatschap   

5. Einde lidmaatschap  

6. Contributie   

7. Begunstigers 

8. Bestuur    

9. Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing 

10. Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur   

11. Vertegenwoordiging 

12. Rekening en verantwoording   

13. Algemene vergaderingen   

14. Toegang en stemrecht  

15. Besluitvorming van de algemene vergadering   

16. Voorzitterschap en notulen

17. Statutenwijziging   

18. Ontbinding en vereffening

19. Huishoudelijk reglement, lijst relevante besluiten   

20. Slotbepaling 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 Ref: o:992122VE.MVB

STATUTENWIJZIGING 

VERENIGING HET AMATEUR WIINMAKERS GILDE DE BRAAMSTRUIK, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te 
Groningen sedert één januari negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 
4002661 6, als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. 
De comparant, in gemelde hoedanigheid, verklaarde de statuten van gemelde 
vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij de oprichting van de vereniging op één 
januari negentienhonderd vijfennegentig, 
integraal te willen wijzigen en moderniseren, en vervolgens op te nemen in deze 
(notariële) akte, waarna de statuten zullen luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: 
AMATEUR WIJNMAKERS GILDE “DE BRAAMSTRUIK”, 
bij verkorting genaamd: A.W.G. De Braamstruik. 
Zij heeft haar zetel in Groningen. 

DOEL. 
Artikel 2. 

1. De vereniging stelt zich ten doel: 
het uitwisselen en overdragen van ervaring, kennis en praktische tips met 
betrekking tot het op ambachtelijke wijze maken van (fruit)wijn. 
2. 
Dit doel tracht zij te bereiken door onder andere: 
a. maandelijks een gilde-avond te organiseren in een ruimte, waar de 
leden bij elkaar komen om met en voor elkaar verschillende wijnen te 
proeven en te beoordelen; b. gezamenlijk onderwerpen uit te diepen met het doel de kwaliteit van de 
wijnen op een goed niveau te handhaven dan wel te verbeteren; 
c. excursies te organiseren naar instellingen/bedrijven die nauw verwant 
zijn aan het maken van wijn; 
d. het organiseren van cursussen voor de leden; 
e. regelmatig de leden, door middel van de Gildekrant, op de hoogte te 
stellen van ontwikkelingen en activiteiten met betrekking tot de 
vereniging. 
3. Bij het verwezenlijken van het doel zal de vereniging ervoor zorg dragen dat 
het doel niet voorbijgestreefd wordt. 

DUUR. 
Artikel 3. 

1. De vereniging is als informele vereniging opgericht op één januari negentienhonderd vijfennegentig. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met éénendertig augustus en wordt genoemd: “het gildeseizoen’.

LIDMAATSCHAP.                                               
Artikel 4.
 
1. Devereniging kent: 
a. gewone leden; 
b. ereleden; 
c. donateurs. 
2. Leden zijn diegenen, die zich als zodanig bij het bestuur aanmelden en door het bestuur zijn toegelaten en in het leden-register zijn ingeschreven. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering (jaarvergadering) alsnog tot toelating besluiten. Op deze jaarvergadering dient minimaal de helft van het aantal leden aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan dan zal op de eerstvolgende gilde-avond gestemd worden. De meerderheid van de stemmen zal dan bepalend zijn. 
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door het bestuur tot erelid worden benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden, tenzij anders is bepaald. 
4. Donateurs zijn zij, die door het betalen van een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging van hun belangstelling voor het doel der vereniging willen doen blijken en als donateurs door het bestuur in het donateursregister zijn ingeschreven. Donateurs hebben recht tot vrije toegang tot de algemene vergadering.  
      

EINDE LIDMAATSCHAP.                              
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting (royement). 
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan te allen tijde, slechts schriftelijk, geschieden, doch uiterlijk twee (2) maanden voor aanvang van het nieuwe gildeseizoen. 
Restitutie van contributie zal niet plaatsvinden, tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. De dringende reden wordt bepaald door het bestuur. 
5. Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 
6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan hij de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

CONTRIBUTIE.                                
Artikel 6. 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, welke door de algemene vergadering per gildeseizoen zal worden vastgesteld in de jaarvergadering.De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur dringende redenen aanwezig acht. 
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen. 
5. Voorstellen met betrekking tot wijziging van het contributiebedrag worden door het bestuur gedaan aan de algemene vergadering. 
6. De contributie kan worden gebruikt om de gebruikelijke exploitatiekosten te kunnen betalen. 
Voor extra activiteiten wordt een eigen bijdrage aan de leden gevraagd. 

BEGUNSTIGERS. 
Artikel 7. 

1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers (donateurs). 
2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijntoegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde minimum-bijdrage te storten.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 
4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

BESTUUR.                                    

Artikel 8. 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerderjarige personen, die door de algemene vergadering (jaarvergadering) worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. 
Tijdens de jaarvergadering kan elk (bestuurs)lid zijn stem uitbrengen. Hierbij dient wel minimaal de helft van het aantal leden aanwezig te zijn. Wordt hier niet aan voldaan dan zal op de eerstvolgende gilde-avond gestemd worden en zal de meerderheid van de stemmen bepalend zijn. 
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als tenminste tien (10) leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. 
Een voordracht door tien (10) of meer leden moet uiterlijk achtenveertig (48) uur vôôr de aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk bij het bestuurworden ingediend. 
3. Aan een kandidaat-stelling kan het bindend karakter worden ontnomen door 
een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit  van de algemene vergadering.  
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.                                                        

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP EN SCHORSING. 
Artikel 9. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding af. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken als bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.          
Artikel 10
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris of notulist worden ondertekend.

 VERTEGENWOORDIGING,

Artikel 11.                                            
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 
BESTUUR BEVOEGD TOT HANDELEN. 
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt. 
Het bestuur dient voor dergelijke handelingen wel vooraf toestemming te 
vragen aan de algemene vergadering. Deze regeling werkt intern. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
1. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van 
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, voorzover liggende buiten de reeds goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar; 
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik 
maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van 
conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden; 
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden eveneens geen beroep worden gedaan. 
VERTEGENWOORDIGING. EXTERNE WERKING: BESTUUR BEVOEGD. 
6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.                                             7. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen. 
In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de vereniging vertegenwoordigd door hun vervangers: de penningmeester (vervanger van de voorzitter) en een ander bestuurslid (vervanger van de secretaris).

REKENING EN VERANTWOORDING.                 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kas commissie, bestaande uit twee (2) leden plus een reserve lid, dit in 
verband met afwezigheid wegens ziekte en dergelijke. De leden van de kascommissie mogen geen familie zijn van de penningmeester en mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 
b. De leden voor de kascommissie zullen worden voorgedragen door het bestuur of de leden. Tevens kunnen leden zelf kenbaar maken voor deze commissie in aanmerking te willen komen. 
c. Elk lid van de kascommissie treedt uiterlijk één (1) gildeseizoen na zijn benoeming volgens een op te maken rooster van aftreding af. 
Aftredende kascommissieleden zijn slechts éénmaal herkiesbaar. 
d. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering (jaarvergadering) mondeling dan wel schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. 
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en 
bescheiden dervereniging te geven. 
5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.  
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.                   
Artikel 13. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet ofde statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. jaarlijks zal op de eerste avond van het gildeseizoen, doch in ieder geval uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden. 
3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: 
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering. 
b. jaarverslag van de secretaris. 
c. jaarverslag van de penningmeester. 
d. Verslag van de kascommissie. 
e. Vaststelling van de begroting. 
f. Vaststelling van de bijdragen. 
g. Vaststelling van statutenwijzigingen. 
h. Verkiezing bestuursleden. 
i. Verkiezing leden van de kascommissie. 
j. Rondvraag. 
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. 
De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen. 
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. 
Indien aan het verzoek binnen zeven dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waarde vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad.

 TOEGANG EN STEMRECHT.                                                    
Artikel 14. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van de vereniging. 
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. - 
4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, welke hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- ofaanverwanten in de rechte lijn betreffen.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.    
Artikel 15. 
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indiende oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dit is als meer dan de helft van de stemmen zich voor een voorstel heeft verklaard. 
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
a. blanco zijn; 
b. zijn ondertekend; 
c. onleesbaar zijn; 
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
e. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is; 
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 
5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. 
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. - 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vöôr de stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembiljetten. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN.                  

Artikel 16. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbrekende voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

STATUTENWIJZIGING.                                    
Artikel 17. 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering (jaarvergadering), waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen. Deze oproep zal worden gedaan in de Gildekrant. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering (jaarvergadering) ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vé6r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een jaarvergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zal op de eerstvolgende gilde avond gestemd worden over het voorstel, zoals dat in de jaarvergadering aan de orde is geweest. Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan dan een besluit worden genomen, mits met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
5. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan worden gedaan door het bestuur of door de meerderheid van de leden. 
6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING.                               
Artikel 18. 
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen. 
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
5. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door de algemene vergadering, welke tot ontbinding besluit, met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, aan te wijzen doelen. 
6. Ingebrachte gebruiksvoorwerpen (zoals boeken en dergelijke) zullen aan de oorspronkelijke eigenaar dan wel eigenares worden teruggegeven. 
7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht in stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie”.                                                                               naar boven

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. LIJST RELEVANTE BESLUITEN. 
Artikel 19. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement casu quo een lijst van relevante besluiten vaststellen. 
2. Wijziging van de sub 1 bedoelde regels (waaruit het courante beleid van de vereniging door buitenstaanders kan worden gekend) kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering. 
3. Het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten. 
4. Een exemplaar van het huishoudelijk reglement zal altijd aanwezig dienen te zijn in de ruimte waarde vereniging haar activiteiten houdt. 
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een exemplaar aan de betrokkene uitgereikt 

SLOTBEPALING.                                     
Artikel 20. 
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing van deze statuten, huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst, beslist het bestuur. 
SLOTVERKLARINGEN. 
De comparant, in gemelde hoedanigheid, verklaarde verder nog: 
- dat de bestuurders door genoemde notaris zijn gewezen op de gevolgen die uit onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien; 
- dat de bestuurders voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp daarvan hebben ontvangen. 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Waar in deze akte is vermeld “ongehuwd”, is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zuidlaren op de datum in het hoofd dezer akte gemeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze minuut-akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten mij, notaris. 
Volgt ondertekening.

 

 Wil je lid worden van

    De Braamstruik?

   Neem dan contact

        met ons op >>

 

>>>> CONTACT <<<<<

-----------------------------------

 

 

      HANDIGE LINKS

 

 

 

 

 


 

 

 

 

             Geweest

      achter de log-in

 

       DRUIVENTIJD


 

Rondo, de schil geeft veel kleur aan de wijn.
 

 _________

 

 

 

  .........

 

 

 


Copyright © 2020. All Rights Reserved wijngildebraamstruik.nl